Spotkanie Polonii z delegacją z Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska

Columns: 

 • Spotkanie Polonii z delegacją z Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska

  • ,,1939. Pamięć i przesłanie”  miniatura filmowa przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Swoje przejmujące historie związane z czasem trwania tego straszliwego konfliktu opowiadają świadkowie historii. Przedstawiciele powojennego pokolenia reprezentowani są przez osoby, dla których pamięć wojny niesie obowiązek przyjęcia właściwej postawy w życiu codziennym. Spoiwem dla narracji jest wypowiedź prezydenta RP Andrzeja Dudy.
  • Spot filmowy promujący działalność Muzeum II Wojny Światowej.
  • Wystąpienie dr Karola Nawrockiego ,,W obliczu dwóch totalitaryzmów. Polska i Polacy w czasie II wojny światowej”, w którym to m.in. nawiąże do historycznych wydarzeń w 1939 r., a w nich do roli Westerplatte, do roli żołnierza polskiego na frontach wojennych w roku 1940 r. (80 rocznica), a także do znaczenia dla Polski zakończenia wojny w 1945 r.(75 rocznica). W końcowej części nawiąże do prowadzonej przez Muzeum zbiórki pamiątek.
  • Waldemar Kowalski – informacja o możliwości, jak i trybie przekazywania pamiątek, a także o roli i wykorzystaniu historii mówionej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
  • Wystąpienie dr hab. Karola Polejowskiego ,,Los dzieci sowieckich deportacji”, w którym przedstawi temat poświęcony historii polskich dzieci zesłanych po wrześniu 1939 r. w głąb Związku Sowieckiego, które to często osierocone znalazły schronienie m.in. w Afryce, Indiach, w Nowej Zelandii i w Meksyku. Wystąpienie będzie połączone z miniaturą filmową o tym samym tytule.

  Przewidywany czas trwania całości wraz z dyskusją około 2 godzin.

  •   ‘1939. Memory and message" film miniature prepared by the Museum of World War II in connection with the 80th anniversary of the outbreak of World War II. Witnesses to history tell their poignant stories about the duration of this horrific conflict. Representatives of the post-war generation are represented by people for whom the memory of war carries the duty to take the right attitude in everyday life. The talk is grounded on a statement of The President of Poland Andrzej Duda.
  •  Film Spot promoting the activities of the Museum of World War II
  • Dr. Karol Nawrocki's speech ,,In the face of two totalitarianism. Poland and Poles during World War II", which refers to the historical events of 1939, and in them to the role of Westerplatte, the role of the Polish soldier on the war fronts in 1940 (80th anniversary), as well as to the importance to Poland of the way the war ended in 1945( 75th anniversary). In the final part, it will describe the museum's call for memorabilia
  • Waldemar Kowalski – will inform about the possibility and the mode of donating memorabilia, as well as the role and use of oral history at the Museum of World War II in Gdańsk.
  •  Dr. Karol Polejowski will present "The fate of children in Soviet deportation", in which he will present a topic devoted to the history of Polish children sent after September 1939 deep into the Soviet Union, who often orphaned, found refuge in Africa, India, New Zealand and Mexico. The presentation will include a short film of the same name.
  • The expected duration of the whole presentation together with the discussion is about 2 hours. 
 
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.